SHANGHAI  International Circuit
   
   
  Jiading - China  

     
      
2005 V8-Supercars.jpg
2010 DTM.jpg
2012 WEC.jpg
2012 WTCC.jpg
2013 WEC.jpg
2013 WTCC.jpg
2014 WEC.jpg
2014 WTCC.jpg
2015 WEC.jpg
2016 WEC.jpg
2017 Blancpain.jpg
2017 WEC.jpeg
2018 Blancpain.jpg
         


Last Updated     21 – 07 – 2019